SPARADE BOSTÄDER 0 Tel 08-55 11 57 97
EnglishSpanishSwedish

Integritetspolicy för Svenska Mäklargruppen i Spanien

Den 25 maj 2018 infördes nya EU-regler för dataskydd (Dataskyddsförordningen GDPR). För oss på Svenska Mäklargruppen är det viktigt att värna om din personliga integritet och behandla dina personuppgifter ansvarsfullt så att det känns tryggt för dig som har kontakt med oss. Vi vill alltid göra din upplevelse så bra som möjligt när du använder våra tjänster eller besöker vår webbplats, oavsett vilket syfte du är i kontakt med oss.

Bakgrund

Svenska Mäklargruppen samlar in och lagrar information som du lämnar inom ramen för ett förmedlingsuppdrag. Du kan finnas registrerad med personuppgifter utifrån olika syften till exempel som säljare, köpare, potentiell säljare, närstående till säljare, budgivare eller spekulant. Denna informationstext anger vilka kategorier av Personuppgifter som Svenska Mäklargruppen behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

Genomgående används begreppet ”behandling”, vilket inrymmer samtliga åtgärder som involverar Personuppgifter såsom insamling, hantering, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

Med ”Personuppgift” avses varje upplysning som direkt eller indirekt kan kopplas till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Ändamål med behandlingen av dina Personuppgifter

Spekulanter

Om du visar intresse för en bostad som förmedlas av Svenska Mäklargruppen behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

Svenska Mäklargruppen behandlar dina uppgifter för ändamålet direktmarknadsföring. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Namn

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Svenska Mäklargruppen har ett berättigat intresse av att kunna skicka relevant marknadsföring till spekulant som visat intresse för en bostad som marknadsförs genom Svenska Mäklargruppen. Dina personuppgifter kommer normalt att behandlas för detta ändamål i två år från att uppgifterna samlats in. Det kan även vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra åtaganden.

 

Svenska Mäklargruppen behandlar dina uppgifter för att kunna föra ett spekulantregister och kunna förmedla andra objekt som spekulanten kan vara intresserad av. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Namn

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Svenska Mäklargruppen har ett berättigat intresse av att kunna kontakta spekulanter från tidigare försäljningar för att t.ex. kunna bjuda in dessa till nya visningar av liknande objekt. Dina personuppgifter kommer normalt sett att behandlas för detta ändamål i två år från att den bostad då uppgifterna samlades in har försålts. Det kan även vara så länge som det är nödvändigt för att kunna utföra det vi lovat dig enligt våra åtaganden.

 

Svenska Mäklargruppen behandlar dina uppgifter för att administrera en intresseanmälan avseende en viss bostad. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Svenska Mäklargruppen har ett berättigat intresse av att kunna administrera bostadsförsäljningen och fullgöra våra skyldigheter gentemot säljaren inom ramen för förmedlingsuppdraget. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under den tid som bostaden förmedlas och kommer efter detta inte längre att behandlas för detta ändamål.

 

Köpare

Om du köper en bostad som Svenska Mäklargruppen förmedlar behandlar vi personuppgifter för följande ändamål.

Svenska Mäklargruppen behandlar dina uppgifter för att kunna administrera förmedlingen av aktuell bostad mellan köpare och säljare samt att hantera kontakter med bostadsföreningen. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • Personnummer / Passnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Köpeavtalet, inklusive prospekt

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Svenska Mäklargruppen har ett berättigat intresse av att kunna genomföra och administrera förmedlingen av bostaden. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i tio år från att köpeavtalet har undertecknats för att Mäklarföretaget ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.

 

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De uppgifter Svenska Mäklargruppen behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Kontonummer
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer / Passnummer
 • Kopia på ID-handling

Behandlingen sker för att Svenska Mäklargruppen ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

 

Svenska Mäklargruppen behandlar dina uppgifter för att kunna kommunicera med dig i uppföljningssyfte efter att du köpt en bostad förmedlad genom mäklarföretaget. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Svenska Mäklargruppen har ett berättigat intresse av att kunna följa upp och säkerställa att allt har gått bra under köpet av bostaden. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i två år från tillträdet.

 

Säljare

I samband med att du säljer en bostad genom Svenska Mäklargruppen behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

Svenska Mäklargruppen behandlar dina uppgifter för att administrera förmedlingen av aktuell bostad mellan köpare och säljare samt att hantera kontakter med bostadsföreningen. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • Personnummer / Passnummer
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Köpeavtalet, inklusive prospekt

Behandlingen sker för att fastighetsmäklaren ska kunna fullgöra uppdragsavtalet med dig som säljare. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas under köpprocessen och sparas sedan i 10 år från undertecknandet av köpeavtalet för att fastighetsmäklaren ska kunna försvara, göra gällande och utöva rättsliga anspråk i händelse av tvist.

 

Svenska Mäklargruppen behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser vad avser bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer / Spanskt skattenummer
 • Kontonummer
 • Mäklararvode för det aktuella uppdraget

Behandlingen sker för att Svenska Mäklargruppen ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser enligt bokföringslagen. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i sju år från utgången av det kalenderår då det aktuella företagets räkenskapsår avslutats.

 

Mäklarföretaget behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. De uppgifter Svenska Mäklargruppen behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Kontonummer
 • Namn
 • Adress
 • Personnummer / Passnummer
 • Kopia på ID-handling

Behandlingen sker för att Svenska Mäklargruppen ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser avseende kundkännedom enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i fem år från att åtgärderna för att uppnå kundkännedom har vidtagits.

 

Svenska Mäklargruppen behandlar dina uppgifter för att kunna vidta åtgärder för att fullgöra förmedlingsuppdraget, såsom att publicera bilder och beskrivningar av bostaden som ska förmedlas. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • All information som är hänförlig till bostaden och som är nödvändig för att kunna förmedla bostaden, t.ex. bilder och adressinformation.

Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från att förmedlingsuppdraget har fullgjorts.

 

Potentiella säljare

Om du har kontakt med Svenska Mäklargruppen avseende ett eventuellt uppdrag för fastighetsmäklaren att sälja en bostad behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

Svenska Mäklargruppen behandlar dina uppgifter för att kunna administrera och utföra en uppskattning av bostadens värde vid en eventuell framtida försäljning. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Uppgifter hänförliga till bostaden

Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i ett år från genomfört uppdrag.

 

Svenska Mäklargruppen behandlar dina uppgifter för ändamålet direktmarknadsföring. De uppgifter vi behandlar för dessa ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Svenska Mäklargruppen har ett berättigat intresse av att kunna marknadsföra mäklarföretagets tjänster. Dina personuppgifter kommer för detta ändamål att behandlas i två år från att uppgifterna har samlats in.

 

Närstående till säljare (exempelvis sambo som ej äger bostaden)

Om du är närstående till en person som säljer sin bostad genom Svenska Mäklargruppen behandlar vi dina personuppgifter för följande ändamål.

Svenska Mäklargruppen behandlar dina uppgifter för att kunna kontakta dig inom ramen för förmedlingsuppdraget. De uppgifter vi behandlar inom ramen för detta ändamål är:

Kategori av Personuppgift

 • Namn
 • E-postadress
 • Telefonnummer

Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning där Svenska Mäklargruppen har ett berättigat intresse av att kunna kommunicera med dig om du också bor i bostaden utan att formellt vara säljare av bostaden. Dina personuppgifter kommer att behandlas för detta ändamål under förmedlingsuppdraget.

 

Överföring av Personuppgifter

Mäklarföretaget kan komma att dela dina Personuppgifter med mottagare av personuppgifter (både i Sverige och i länder inom EU/EES).

Personuppgiftsbiträden:

Exempel på personuppgiftsbiträden kan vara Svenska Mäklargruppens leverantör av datasystem.

 

Återkallande av samtycke

Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du har lämnat till Svenska Mäklargruppen och som är hänförligt till sådan behandling av dina Personuppgifter som baseras på ditt samtycke.

Du återkallar ditt samtycke genom att kontakta Svenska Mäklargruppen och uppge för vilket av ovanstående ändamål du väljer att återkalla ditt samtycke. Du är medveten om att du har rätt att begära radering av Personuppgifter i samband med återkallande av samtycke.

 

Dina rättigheter från och med den 25 maj 2018

1) Rätt att invända mot behandling

Om behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än mäklarföretagets legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, invända mot behandlingen genom att kontakta Svenska Mäklargruppen. Om du invänder mot behandlingen måste Svenska Mäklargruppen visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

Du har alltid rätt att tacka nej till behandling av dina Personuppgifter som sker för ändamålet direktmarknadsföring. I dessa fall ska du inte invända mot behandling av uppgifterna utan enbart meddela aktuellt mäklarkontor att du inte längre önskar få direktmarknadsföring.

2) Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

3) Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då Svenska Mäklargruppen utreder huruvida du har rätt till radering.

4) Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från Svenska Mäklargruppen att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till ett utdrag över registrerade personuppgifter med den information vi har om dig.

5) Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.

6) Rätt till rättelse av uppgift

Svenska Mäklargruppen kommer att vidta åtgärder i enlighet med tillämplig lagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

Har du klagomål?

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna dessa till landets tillsynsmyndighet. Vi uppskattar om du först och främst kontaktar oss på integritetspolicy @ smg. se. I Spanien heter tillsynsmyndigheten Agencia Española de Protección de Datos >> som ansvarar för uppföljning och tillsyn av bolag som hanterar personuppgifter på den spanska marknaden.

Det kostar ingenting att använda sina rättigheter. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig kommer vi dock att ta ut en avgift som täcker våra administrativa kostnader som är kopplade till den begäran. Det kan också hända att vi nekar en begäran som är ogrundad eller orimlig.

Kontaktuppgifter till Svenska Mäklargruppen

Har du frågor rörande vår hantering av dina personuppgifter eller vill du använda någon av dina rättigheter kopplade till hanteringen av personuppgifter? Då är du välkommen att kontakta oss på Svenska Mäklargruppen enligt uppgifterna nedan.

Om du kontaktar oss på integritetspolicy @ smg. se är ditt ärende i trygga händer och vi återkommer till dig inom kort.

Personuppgiftsansvariges kontaktuppgifter:

Personuppgiftsansvarig är Svenska Mäklargruppen Ekonomisk förening (org.nr.769603-1322 ) med besöksadress Turebergs Allé 9, 191 64 SOLLENTUNA  E-post: info@smg.se

Uppdaterad 2018-05-25